Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

1.1 Opdrachtnemer: Jorien van der Burg (eigenaresse joriensjanine.nl), welke deze algemene voorwaarden gebruikt bij het aanbieden van haar diensten.

1.2 Klant: de persoon ten behoeve van wie Jorien van der burg haar diensten verleent. De opdrachtgever en de klant kunnen dezelfde persoon zijn, maar dit hoeft niet altijd zo te zijn.

1.3 Opdrachtgever: de persoon of instantie, dan wel haar eventuele rechtsopvolger(s), die een opdracht aan Jorien van der Burg heeft verstrekt voor het leveren van haar aangeboden diensten.

1.4 Overeenkomst: alle afspraken die gemaakt worden tussen opdrachtgever en Jorien van der Burg over de aan te bieden diensten. Deze afspraken worden schriftelijk bevestigd aan opdrachtgever door Jorien van der Burg. Opdrachtgever stuurt desgewenst voor aanvang van de opdracht één exemplaar getekend retour of bevestigt deze per mail.

1.5 Derden: in voorkomende gevallen kan Jorien van der Burg haar diensten (mede) met behulp van door haar ingeschakelde derden leveren. Jorien van der Burg kan te allen tijde de samenstelling van een team wijzigen, indien zij meent dat dit voor continuïteit van haar dienstverlening of een goede uitvoering ervan noodzakelijk is.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes, opdrachten en overeenkomsten van of met en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

2.2  Als één of meerdere van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van toepassing. De betrokken partijen zullen in dat geval overleg plegen om tot overeenstemming te komen over vervangende bepalingen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

2.3 Jorien van der Burg behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarde in de toekomst aan de passen.

2.4 Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met Jorien van der Burg waarbij derden worden betrokken.

Artikel 3. Bedrijfsomschrijving

Jorien van der Burg is ingeschreven in het Handelsregister met KvK-nummer 81903812 en levert diensten op het gebied van coaching, training, en workshops binnen het werkveld van persoonlijke ontwikkeling, in de meest ruime zin.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

4.1 Jorien van der Burg heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting, en kan daarom niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting. Jorien van der Burg zal de overeenkomst echter naar beste inzicht en vermogen uitvoeren, klanttevredenheid heeft dan ook de hoogste prioriteit bij Jorien van der Burg. Het is Jorien van der Burg’s coaching filosofie om er alles aan te doen om ervoor te zorgen dat de opdrachtgever zijn of haar doelen op de meest effectieve manier bereikt.

4.2 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle informatie tijdig aan Jorien van der Burg worden verstrekt, waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst of waarvan de opdrachtgever aangeeft dat deze noodzakelijk zijn. Indien deze gegevens niet tijdig zijn verstrekt behoudt Jorien van der Burg zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Indien de opdracht hierdoor vertraging oploopt, dan komen de daaruit voortvloeiende gevolgen voor rekening van de opdrachtgever.

Deelname coaching, trainingen en workshops

Artikel 5.1 Prijzen en offertes

5.1.1 De prijzen op de website, in offertes, opdrachten en andere publicaties zijn exclusief BTW, van overheidswege opgelegde heffingen en andere voor de opdracht te maken of gemaakte kosten (zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, verzend- en administratiekosten en reiskosten). Tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

5.1.2 Alle offertes en prijsopgaven door Jorien van der Burg zijn vrijblijvend, zowel wat betreft prijs, inhoud en levertijd, en hebben een geldigheidstermijn van 30 dagen vanaf dagtekening.

5.1.3 Wordt de aanbieding binnen de geldigheidstermijn aanvaard, dan behoudt Jorien van der Burg zich het recht voor de aanbieding te herroepen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding.

5.1.4 Offertes zijn gebaseerd op de bij Jorien van der Burg beschikbare informatie.

5.1.5 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtgever voor akkoord getekende offerte of overeenkomst door Jorien van der Burg is ontvangen, geaccepteerd en/of per mail is vastgelegd.

5.1.6 In de overeenkomst kunnen nadere prijsafspraken worden vastgelegd, zoals inhuur derden, inhuur accommodatie, middelen, reiskosten e.d.

5.1.7 Jorien van der Burg is gerechtigd ieder jaar de overeengekomen prijs te verhogen.

Artikel 5.2 Betalingsvoorwaarden

5.2.1 Het honorarium van Jorien van der Burg wordt door middel van een digitale of schriftelijke factuur aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Ter keuze van Jorien van der Burg kan het hele bedrag van de opdracht dan wel een gedeelte daarvan op voorschotbasis worden gefactureerd.

5.2.2 Betaling door de opdrachtgever dient te geschieden door overmaking op het daarvoor bestemde IBAN nummer. De betalingstermijn die gehanteerd wordt is 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld in de offerte of op de factuur. Aanvullend hierop dient de betaling op rekening van Jorien van der Burg te zijn bijgeschreven bij aanvang van een coachsessie, training en/of workshop.

5.2.3 Bij niet tijdige betaling of het verzuimen van de betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en behoudt Jorien van der Burg zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang stop te zetten. Zonder dat Jorien van der Burg dientengevolge jegens opdrachtgever schadeplichtig kan worden bevonden. Ook is opdrachtgever vanaf dat moment wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien Jorien van der Burg de vordering ter incasso uit handen geeft is opdrachtgever tevens verschuldigd de gerechtelijk en buitengerechtelijke kosten die met deze incasso gemoeid zijn. Bovendien is Jorien van der Burg in dat geval gerechtigd de overeenkomst eenzijdig buitengerechtelijk te ontbinden.

5.2.4 Bij bezwaren aangaande de factuur dient opdrachtgever dit binnen 2 weken na het ontvangen van de factuur schriftelijk kenbaar te maken bij Jorien van der Burg.

5.2.5 Indien betaling in termijnen wordt overeengekomen, is Jorien van der Burg gerechtigd de overeenkomst op te schorten totdat een volgende betaling is voldaan.

Artikel 5.3 Duur en beëindiging

5.3.1 De duur van het coachtraject zoals vastgelegd in de overeenkomst tussen opdrachtgever en Jorien van der Burg, kan ten alle tijden met wederzijds goedvinden door beide partijen worden beëindigd dan wel worden verlengd.

5.3.2 Voortijdige beëindiging van het coachtraject kan door de opdrachtgever indien hij/zij de behandeling niet langer op prijs stelt of nodig acht.

5.3.3 Jorien van der Burg mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet toe te rekenen zijn, waardoor voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd.

5.3.4 Voortijdige beëindiging van de overeenkomst laat onverlet de financiële verplichting die nog nagekomen moeten worden. Oftewel, Jorien van der Burg behoudt desalniettemin recht op betaling van de volledige, overeengekomen opdrachtsom. Inclusief vergoeding van de door haar gemaakte en nog te maken kosten. Indien betaling reeds heeft plaatsgevonden, vindt er derhalve geen restitutie plaats.

5.3.5 Na het verstrijken van de duur van de opdracht kan er geen aanspraak meer gemaakt worden op (nog) niet opgenomen onderdelen van de opdracht, zoals coaching sessies en lesmateriaal in welke vorm dan ook.

Artikel 5.4 Annulering door opdrachtgever

Opdrachtgever verplicht zich een eventuele annulering of wijziging schriftelijk door te geven aan Jorien van der Burg. Bij annulering van inschrijving door opdrachtgever treden opdrachtgever en Jorien van der Burg eerst in overleg om te komen tot passende alternatieven. Zo kan iemands plaats in bepaalde gevallen ingevuld worden door een andere deelnemer, echter uitsluitend na vooraf verkregen toestemming van Jorien van der Burg. Indien er geen passende alternatieven mogelijk zijn, zulks ter beoordeling van Jorien van der Burg, gelden annuleringsvoorwaarden. Opdrachtgever is dan verplicht annuleringskosten te betalen aan Jorien van der Burg, als volgt:

Coachingsessie
1. Bij schriftelijke annulering 48 uur of meer dan 48 uur van tevoren zijn de annuleringskosten 0% van de overeengekomen opdrachtsom. Afspraken die voor deze tijd geannuleerd worden, zullen in overleg tussen Jorien van der Burg en opdrachtgever verplaatst worden.
2. Bij schriftelijke annulering minder dan 48 uur van tevoren of een no show zijn de annuleringskosten 100% van de overeengekomen opdrachtsom.

Workshop of training
1. Bij schriftelijke annulering na inschrijving tot twee weken voor aanvang zijn de annuleringskosten 50%.
2. Bij schriftelijke annulering na inschrijving binnen twee weken voor aanvang zijn de annuleringskosten 100%. Dit geldt ook voor tussentijdse beëindiging, bij aanvang, of bij een no show.

Artikel 5.5 Annulering door opdrachtnemer

Jorien van der Burg behoudt zich het recht om zonder opgaaf van redenen coachingsessies, training of workshops te verzetten of annuleren, indien zij niet naar behoren uitvoering kan geven aan de overeenkomst. Daarnaast heeft Jorien van der Burg het recht een cliënt te weigeren. Jorien van der Burg verplicht zich de annulering c.q. weigering schriftelijk te bevestigen en betaalt in dat geval 100% van het tot dan toe door opdrachtgever betaalde bedrag terug, waarmee de overeenkomst is beëindigd zonder verder verplichtingen of aanspraken over en weer.

Deelname cursus

Artikel 6.1 Aanbod

6.1.1 Jorien van der Burg kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke verschrijving of vergissing bevat.

6.1.2 Indien het aanbod wordt aanvaard en de cursus online wordt aangeschaft, ontstaat direct een betalingsverplichtingvoor de klant.

6.1.3 Een cursus is slechts met één e-mailadres te volgen.

6.1.4 Jorien van der Burg behoudt te allen tijde het recht om een klant te weigeren.

6.1.5 Het aanbod en de activiteiten die onderdeel uitmaken van een cursus kunnen van tijd tot tijd wisselen. Jorien van der Burg is gerechtigd de inhoud uit te breiden, te beperken of aan te passen.

Artikel 6.2 Prijzen en betalingen

6.2.1 Met de aankoop van een cursus ontstaat de verplichting tot betaling, ook wanneer niet de hele cursus doorlopen wordt dan wel gebruik wordt gemaakt van de ter beschikking gestelde content.

6.2.2 De klant krijgt pas toegang tot de content na volledige betaling van het overeengekomen bedrag.

6.2.3 De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Jorien van der Burg heeft het recht de vergoedingen bij het opnieuw geven van een cursus aan te passen. Zij heeft tevens het recht de prijs in de aanloop naar een cursus aan te passen.

6.2.4 Indien de klant in verzuim of in gebreke is in de nakomen van zijn of haar verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant.

6.2.5 Indien betaling in termijnen wordt overeengekomen, is Jorien van der Burg gerechtigd de overeenkomst op te schorten totdat een volgende betaling is voldaan.

6.2.6 Indien de klant in gebreke blijft in tijdige betaling, wordt de toegang tot de content ontzegd. Indien de cursus niet tijdig of correct is opgezegd blijft de betalingsverplichting in een dergelijk geval wel bestaan.

6.2.7 Jorien van der Burg behoudt zich het recht voor klanten die door hun gedrag het verloop van een cursus bemoeilijken of belemmeren, van verdere deelname en indien nodig, van toekomstige deelname, uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor de desbetreffende content onverlet.

Artikel 6.3 Duur en beëindiging

6.3.1 De klant behoudt toegang tot de inhoud van een cursus voor de looptijd zoals beschreven op de salespagina, waarna toegang wordt ontzegt, tenzij anders is overeengekomen. Klant is er zelf verantwoordelijk voor de content tijdig te doorlopen.

6.3.2 Klant ontvangt na aankoop toegang tot de cursus zodra de cursus start. De cursus is zodoende uitgesloten van het herroepingsrecht, waardoor klant niet de mogelijkheid toe komt de aankoop te annuleren met restitutie van het aankoopbedrag. Klant heeft wel het recht de overeenkomst tot aankoop van een cursus binnen 14 kalenderdagen na aankoop te ontbinden wanneer klant kan aantonen dat de content niet voldoet aan de verwachtingen die deelnemer redelijkerwijs mocht hebben. Beoordeling hiervan komt enkel toe aan Jorien van der Burg.

6.3.3 Deelname aan een cursus is persoonsgebonden, waardoor er maar één inlogaccount gekoppeld kan worden aan een aankoop. Indien aankoper een cursus kado wenst te doen, dient dit direct na aankoop per e-mail aan hello@joriensjanine.nl aangegeven te worden.

6.3.4 In het geval van onvoorziene omstandigheden heeft Jorien van der Burg de mogelijkheid een cursus te annuleren, verplaatsen of onderbreken. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. Jorien van der Burg maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo snel mogelijk kenbaar aan klant en er zal zoeken naar een passende oplossing.

Artikel 7. Geheimhouding

7.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de coaching sessies, cursussen, trainingen of adviesopdrachten.

7.2 In het geval van dreigend gevaar voor zowel opdrachtgever als de samenleving behoudt Jorien van der Burg zich het recht de geheimhouding te doorbreken en zal zij de daartoe bevoegde en bestemde instanties inlichten.

7.3 Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Jorien van der Burg gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en Jorien van der Burg zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Jorien van der Burg niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1 Jorien van der Burg aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten.

8.2 Jorien van der Burg is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die opdrachtgever lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een coaching sessie, cursus, training, workshop, of adviesopdracht. De opdrachtgever blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.

8.3 Elke aansprakelijkheid van Jorien van der Burg voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

8.4 Daarnaast is Jorien van der Burg nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door haar geleverde diensten, op Jorien van der Burg rust slechts een inspanningsverplichting (zie ook artikel 4.1). Desalniettemin committeert Jorien van der Burg zich aan de hoogste kwaliteit coaching, door zich te blijven ontwikkelen in haar vakgebied.

Artikel 9. Intellectueel eigendom/auteursrecht

9.1 Lesmaterialen, technieken, en instrumenten die zijn ontwikkeld en/of gebruikt door Jorien van der Burg voor de uitvoering van de opdracht zijn en blijven het eigendom van Jorien van der Burg. Openbaarmaking van één of meerdere van deze zaken kan alleen geschieden na vooraf schriftelijk verkregen toestemming van Jorien van der Burg.

9.2 Jorien van der Burg verleent de opdrachtgever een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar en herroepelijk recht om een cursus te gebruiken voor persoonlijke doeleinden. De content is niet bedoeld om te inspireren of kopiëren. 

9.3 Het is de opdrachtgever niet toegestaan de schriftelijke documentatie behorende bij een cursus (waaronder bijlagen en werkboeken) te gebruiken voor andere doeleinden dan persoonlijk gebruik.

Artikel 10. Klachtenprocedure

10.1 Indien opdrachtgever klachten heeft over de verrichtte werkzaamheden dient hij of zij dit binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken bij Jorien van der Burg, door een e-mail te sturen naar hello@joriensjanine.nl.

10.2 Na kennisname en bespreking van de klacht met opdrachtgever zal Jorien van der Burg zo goed mogelijk uitvoering geven aan de gekozen oplossingsrichting.

10.3 Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

Artikel 11. Bijzondere bepalingen

11.1 Voor alle zaken en bepalingen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien is het Nederlands recht van toepassing.

11.2 Hoewel Jorien van der Burg er alles aan zal doen om dit te voorkomen, zal een bevoegde Nederlandse rechter uitspraak doen in geval van geschillen.

Voor aanvang van de diensten door Jorien van der Burg zijn deze Algemene Voorwaarden aan de opdrachtgever verstrekt, het vormt een onderdeel van de overeenkomst.